Burak Çalışkan

Excelde Sayfa Koruması Şifresini Çözme

Excelde sayfa korumasını kaldırmak ve şifreyi kırmak için şu adımları izlememiz yeterli olacaktır.

1)  Excel dosyasında korumalı sayfa açıkken klavyeden alt ve F11 tuşlarına basın.

2)  Açılan pencereden insert menüsünden modül e tıklayın.

3) Açılan kod penceresine aşağıdaki kodu kopyalayıp yapıştırın.

Sub SifreAc()
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66
For j = 65 To 66
For k = 65 To 66
For l = 65 To 66
For m = 65 To 66
For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66
For i3 = 65 To 66
For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66
For i6 = 65 To 66
For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) _
& Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) _
& Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) _
& Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Exit Sub
End If
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
End Sub

4) Run menüsünden run a tıklayın veya F5. Bilgisayar yapıştırdığımız kodlarla korumayı kaldırmaya yani şifreye kırmayı deneyecektir. Biraz bekleyin.

5) Yukarıdaki gibi bir pencere geldiğinde Tamam butonuna tıklayın. Sayfa koruması artık kalkmış olacak ve sayfada istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.

Not: Excel dosyasındaki her sayfa için ayrı ayrı uygulamanız gerekmektedir.

VB.net Taşınabilir Sürüklenebilir Form

Public Class Form1
Dim drag As Boolean
Dim mousex As Integer
Dim mousey As Integer
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

End Sub

Private Sub Form1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseDown
drag = True
mousex = Windows.Forms.Cursor.Position.X - Me.Left
mousey = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - Me.Top
End Sub

Private Sub Form1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseMove
If drag Then
Me.Top = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - mousey
Me.Left = Windows.Forms.Cursor.Position.X - mousex
End If
End Sub

Private Sub Form1_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseUp
drag = False
End Sub
End Class