Burak Çalışkan

CentOS CWP Panel NodeJS

CWP-Node.js

CWP Node.js  https://github.com/born2host/CWP-Node.js adresinde bulunan dosyayı indirmemiz gerekmektedir.

Node.js version 6 veya 8 sürümleri yüklenebilir.

Node.js güncelleme gerektiği zaman “yum -y update” komutu çalıştırılması yeterlidir.

Dosya Oluşturalım /usr/local/cwpsrv/htdocs/resources/admin/include/3rdparty.php

<li><a href="index.php?module=nodejs"><span class="icon16 icomoon-icon-arrow-right-3"></span>Node.js Installer</a></li>

İndirdiğimiz nodejs.php dosyasını modules klasörüne atalım. /usr/local/cwpsrv/htdocs/resources/admin/modules/

2030 panele giriş yaparak Developers Menu -> Node.js Installer menüsünü seçerek yüklemesini yapalım.

Node.js: node -v

NPM: npm -v

C# VPN rasdial

 • 2 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • C#
System.Diagnostics.Process.Start("rasdial.exe", "VPNadi VPNkullaniciadi VPNparola");

C:\Users\burak>rasdial.exe /help
KULLANIM:
rasdial.exe entryname [kullanıcı adı [parola|*]] [/DOMAIN:etkialanı]
[/PHONE:telefon numarası] [/CALLBACK:geri arama numarası]
[/PHONEBOOK:telefon defteri dosyası] [/PREFIXSUFFIX]

rasdial.exe [girdiadı] /DISCONNECT

PHP MySQL Bağlantısı

 • 2 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • MySQL,PHP

$host=”192.168.1.10″;
$db=”database_adi”;
$user=”database_kullanici”;
$pass=”db_sifre”;
$conn=@mysql_connect($host,$user,$pass) or die(“Mysql Baglanamadi”);

mysql_query(“INSERT INTO tablo(ad,soyad,zaman) VALUES(‘a’,’b’,now()) ON DUPLICATE KEY UPDATE ad= ‘burak’ , zaman=now() “);

 

 

veya

 

$dbhost=”192.168.1.10″;
$dbuser=”database_kullanici”;
$dbpassword=”db_sifre”;
$dbname=”database_adi”;

$baglan=mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpassword) or die (“MySQL Baglantisi kurulamadi.”);
mysql_select_db($dbname,$baglan) or die (“Veritabani baglantisi kurulamadi”);
mysql_query(“SET NAMES UTF8”);

Excelde Sayfa Koruması Şifresini Çözme

Excelde sayfa korumasını kaldırmak ve şifreyi kırmak için şu adımları izlememiz yeterli olacaktır.

1)  Excel dosyasında korumalı sayfa açıkken klavyeden alt ve F11 tuşlarına basın.

2)  Açılan pencereden insert menüsünden modül e tıklayın.

3) Açılan kod penceresine aşağıdaki kodu kopyalayıp yapıştırın.

Sub SifreAc()
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66
For j = 65 To 66
For k = 65 To 66
For l = 65 To 66
For m = 65 To 66
For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66
For i3 = 65 To 66
For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66
For i6 = 65 To 66
For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) _
& Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) _
& Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) _
& Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Exit Sub
End If
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
Next
End Sub

4) Run menüsünden run a tıklayın veya F5. Bilgisayar yapıştırdığımız kodlarla korumayı kaldırmaya yani şifreye kırmayı deneyecektir. Biraz bekleyin.

5) Yukarıdaki gibi bir pencere geldiğinde Tamam butonuna tıklayın. Sayfa koruması artık kalkmış olacak ve sayfada istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.

Not: Excel dosyasındaki her sayfa için ayrı ayrı uygulamanız gerekmektedir.

SQL Version

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • MSSQL

MSSQL version bilgisi öğrenmek için sorgu;

SELECT @@VERSION AS 'SQL Server Version'; 

Örnek Çıktı:
SQL Server Version
Microsoft SQL Server 2014 – 12.0.2000.8 (X64)
Feb 20 2014 20:04:26
Copyright (c) Microsoft Corporation
Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 (Build 9600: )

 

Sorgu 2;

SELECT @@VERSION AS 'SQL Server PDW Version'; 

Örnek Çıktı:
SQL Server PDW Version
Microsoft SQL Server 2014 – 12.0.2000.8 (X64)
Feb 20 2014 20:04:26
Copyright (c) Microsoft Corporation
Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 (Build 9600: )

PHP dizi ardışık kayıtları,peşpeşe kayıtları bulma

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • PHP

$needle = array(‘a’, ‘b’);
$haystack = array(‘x’, ‘a’, ‘b’, ‘c’);

function consecutive_values(array $needle, array $haystack) {
$i_max = count($haystack)-count($needle);
$j_max = count($needle);
for($i=0; $i<$i_max; ++$i) { $match = true; for($j=0; $j<$j_max; ++$j) { if($needle[$j]!=$haystack[$i+$j]) { $match = false; break; } } if($match) { return $i; } } return -1; } VEYA function searchInArray($haystack, $needle) { $keys = array_search($haystack, $needle[0]); foreach ($keys as $key) { $endPos = $key + count($needle); for ($i=1; $i<$count($needle); $i++) { if ($needle[$i] == $haystack[$key + $i]) { return $key; } } } return false; }

PHP access_log mysql aktarma

 • 3 sene önce, Burak Çalışkan tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • PHP

connect_error) {
die(“Baglanti Hatasi: ” . $conn->connect_error);
}

$handle = fopen(“/var/log/nginx/access.log”, “r”);
$satirs = “”;
$ipadresi = “”;
if ($handle) {
while (($line = fgets($handle)) !== false) {
// process the line read.
//$satirs = $line;
$ipadresi = explode(” – – “, $line);
$ipadresi = trim($ipadresi[0]);
if($ipadresi !== “85.96.184.61”){
$sql = “INSERT INTO access_log (satir,ip,zaman) VALUES (‘$line’,’$ipadresi’,now());”;
$conn->query($sql);
}
}
//print_r($satirs);
fclose($handle);
} else {
// error opening the file.
}

$conn->close();
?>